ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  :  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Business Administration Program


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย  :  ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
                 อักษรย่อ บธ.ด.

ภาษาอังกฤษ  :  ชื่อเต็ม Doctor of Business Administration
                    อักษรย่อ D.B.A.


วิชาเอก/เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • การจัดการ
  • การเงิน
  • การตลาด

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

       57 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ภาษาที่ใช้ หลักสูตรภาษาไทย และมีเอกสารประกอบการสอน ตำราเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถเขียน อ่าน และพูดภาษาไทยได้ และมีคุณสมบัติหลักอื่นตามที่โครงการฯกำหนด
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว