- ค่าใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก   ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

- ค่าทดสอบความรู้ื่อรับเข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์และนำเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์    ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)