ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย  :  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ  :  Doctor of Business Administration Program


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย  :  ชื่อเต็ม บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
                 อักษรย่อ บธ.ด.

ภาษาอังกฤษ  :  ชื่อเต็ม Doctor of Business Administration
                    อักษรย่อ D.B.A.


วิชาเอก/เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

  • การจัดการ
  • การเงิน
  • การตลาด

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

       57 หน่วยกิต


รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาเอก
ภาษาที่ใช้ หลักสูตรภาษาไทย และมีเอกสารประกอบการสอน ตำราเรียนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถเขียน อ่าน และพูดภาษาไทยได้ และมีคุณสมบัติหลักอื่นตามที่โครงการฯกำหนด
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

Rulet siteleri casino siteleri casino siteleri casino siteleri slot siteleri